ALLMÄNNA VILLKOR, 1 APRIL 2020

1. TILLÄMPLIGHET OCH FÖRÄNDRINGAR

Dessa allmänna och särskilda villkor (”Allmänna och särskilda villkor”), liksom integritetspolicyn, tillämpas på alla överenskommelser mellan oss, i egenskap av Leverantör (”Leverantören, vi, oss, eller ”vår” – våra kontaktuppgifter finns i de Särskilda villkoren) och dig, i egenskap av ‘”Köparen” av Tjänsterna som vi levererar. ”Tjänster” syftar på leveransen av Playfilmer, en portal på nätet som gör att du får tillgång till filmer och TV-program (”Digitalt innehåll”), som du kan använda på din smarta telefon, surfplatta, dator och/eller bärbara dator (”Digitala enheter”) via korta textmeddelanden (”SMS”), via (mobilt) internet, denna webbplats eller en wapsite (”Sajterna”) och/eller via någon annan leveransmetod för Digitalt innehåll, förutom om något annat anges skriftligen.

De Allmänna och särskilda villkoren, liksom integritetspolicyn, gäller också för användning av Sajterna.

ANVÄNDNING AV SAJTERNA OCH/ELLER REGISTRERING FÖR (EN AV) TJÄNSTERNA OCH/ELLER ACCEPT AV DIGITALT INNEHÅLL OCH/ELLER (EN AV) TJÄNSTERNA UTGÖR ACCEPT AV DE ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOREN, LIKSOM INTEGRITETSPOLICYN, OCH DU ERKÄNNER OCH BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DESSA OCH ÄR BUNDEN AV DEM.

Leverantören har rätt att när som helst ändra eller komplettera de Allmänna och särskilda villkoren. Alla väsentliga ändringar (såsom ändringar av våra avgifter eller typen av Tjänster) kommer att meddelas dig via ett kostnadsfritt textmeddelande eller e-post. Alla andra tjänster kommer antingen att publiceras i appen eller på webbplatsen, beroende på vad som är lämpligast.

För visst Digitalt innehåll kan tilläggsvillkor tillämpas.

Om en motsägelse uppstår mellan de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren, ska de Särskilda villkoren ha företräde.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantören beviljar åtkomst till en portal på nätet som gör det möjligt för dig att få åtkomst till filmer och TV-program (Digitalt innehåll”). Tjänsterna kan även inkludera åtkomst till digitalt innehåll och tjänster från oberoende tredje parter. Vänligen se de Särskilda villkoren för närmare detaljer om dina Tjänster.

Tjänsterna tillhandahålls via en webbportal som är tillgänglig via internet. Via denna webbportal kan du streama och/eller ladda ner det Digitala innehållet på din Digitala enhet.

Vänligen notera att avgifterna kommer förfalla till betalning oavsett om du faktiskt streamar eller laddar ner det Digitala innehållet eller inte. Avgifterna debiteras för rätten att streama och/eller ladda ner det Digitala innehållet.

De Allmänna och särskilda villkoren, och integritetspolicyn tillämpas också på alla eventuella utökningar eller förbättringar av den nuvarande Tjänsten (Tjänsterna). Leverantören kan tillfälligt eller permanent ändra eller avbryta Tjänsten (Tjänsterna) (eller en del därav) när som helst med skäligt varsel till dig, eller utan varsel om någon nödsituation uppstår som ligger utanför vår kontroll eller om vi har skäl att tro att du har begått ett väsentligt avtalsbrott.

Leverantörens ansvar för eventuella förluster som åsamkas Köparen eller någon tredje part till följd av sådant avbrott är begränsat till ett belopp som motsvarar de avgifter som Köparen har betalat till oss för tillämplig(a) Tjänst(er).

3. ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN, TILLGÄNGLIGHET OCH ÅLDERSGRÄNS. DITT ANSVAR

 1. För att få möjlighet att använda Tjänsten(Tjänsterna), måste du:
 • Åtminstone ha uppnått den ålder som anges i de Särskilda villkoren,
 • Om någon annan gör betalningar för Tjänsterna som levereras till dig (den bemyndigade betalaren), måste du ha hans/hennes tillstånd för att köpa och använda Tjänsterna och för att göra betalningar för Tjänsterna, och du måste säkerställa att han/hon läser och accepterar dessa Allmänna och särskilda villkor samt integritetspolicyn när de ger sådant tillstånd.
 1. Tjänsten (Tjänsterna) tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”beroende på tillgänglighet” vid tidpunkten för användning eller förbrukning, utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti (i den utsträckning det är tillåtet enligt lag).
 1. För att få möjlighet att använda Tjänsten:
 • Behöver du en Digital enhet. Det Digitala innehållet är tillgängligt för a) ett antal Digitala enheter och b) ett antal webbläsare som är installerade på de Digitala enheterna. Detta är en fråga för tillverkarna av Digitala enheter (och de installerade webbläsarna på sådana Digitala enheter) och därför ligger detta utanför Leverantörens kontroll. Innan du registrerar dig för Tjänsterna uppmanas du att kontrollera kompatibiliteten mellan din Digitala enhet (och den installerade webbläsaren på sådana Digitala enheter) för dessa Tjänster, som visas i Listan över kompatibla Digitala enheter och webbläsare, som är tillgängliga på Sajterna. Detta för att undvika besvikelse.
 • Du måste se till att alla inställningar, såsom WAP-inställningar på din mobiltelefon, är korrekta. Innan du registrerar dig för (en av) Tjänsterna, uppmanas du att kontrollera med din mobila nätverksleverantör att inställningarna i din mobiltelefon (och/eller Digitala enhet) är kompatibla med dessa Tjänster. Detta för att undvika besvikelse.
 • Du måste ha ett abonnemang med en deltagande leverantör av mobilt nätverk eller ha tillräcklig kredit på ditt kontantkort för att du ska kunna bli debiterad för Tjänsterna.
 • Du måste ha åtkomst till internet på din Digitala enhet.

VÄNLIGEN NOTERA ATT DU KOMMER ATT DEBITERAS FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ENLIGT VAD SOM ANGES I DE SÄRSKILDA VILLKOREN. YTTERLIGARE AVGIFTER FRÅN DIN NÄTVERKSLEVERANTÖR KAN TILLÄMPAS FÖR ATT FÅ ÅTKOMST TILL ETT NÄTVERK FÖR (MOBIL) KOMMUNIKATION, EN FUNGERANDE INTERNETANSLUTNING ELLER FÖR ATT SKAPA RÄTT INSTÄLLNINGAR FÖR ATT FÅ MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

 1. Leverantören är inte ansvarig för och åtar sig inte något som helst ansvar om du inte har möjlighet att (fullt ut) åtnjuta Tjänsterna och/eller Digitalt innehåll eller om du inte mottar SMS och/eller e-postmeddelanden från oss eller inte mottar meddelanden på grund av bristande uppfyllelse av bestämmelserna i klausul 3 ovan, eller till följd av din radering eller underlåtenhet att spara det Digitala innehållet eller SMS och/eller e-postmeddelanden som du tar emot från oss (i tid) eller till följd av det faktum att din inkorg eller minnet (för SMS och/eller e-post) är fullt.

 2. Du är ansvarig för att säkerställa att din utrustning och/eller programvara inte avbryter eller förhindrar Tjänsterna från Leverantören. Utrustning eller programvara som orsakar avbrott kommer omedelbart att kopplas bort från Tjänsterna och i sådana fall har Leverantören rätt att säga upp eller tillfälligt avbryta Tjänsterna med omedelbar verkan. Om en ändring av din utrustning eller programvara krävs för en uppgradering eller för att Tjänsterna ska fungera, måste du göra ändringen på egen bekostnad.

4. BETALNING FÖR TJÄNSTERNA

För att köpa Tjänsterna måste du betala en avgift i enlighet med Leverantörens aktuella prislistor, via telefonräkningen som du får från din leverantör av mobilt nätverk (om du har ett abonnemang) eller genom avdrag från krediten på ditt kontantkort (om du inte har abonnemang).

Det är möjligt att din leverantör av (mobilt) nätverk kommer debitera kostnader för att skicka eller ta emot SMS och/eller e-postmeddelanden eller streaming och/eller nedladdning av Digitalt innehåll till eller från oss, i tillägg till de avgifter som vi debiterar. Vänligen kontrollera detta med din leverantör av (mobilt) nätverk.

De gällande avgifterna för varje Tjänst, inkluderat hur ofta du ska betala, anges i de Särskilda villkoren. Alla avgifter, inkluderat avgifter för befintliga prenumerationer, kan ändras om Leverantören meddelar detta. Leverantören kommer ge dig skäligt varsel innan sådana förändringar tillämpas. Om du inte accepterar de nya avgifterna (som aldrig kommer att tillämpas retroaktivt) kan du häva ditt avtal med oss med omedelbar verkan.

Om faktureringen sker från en tredje part, gäller den tredje partens betalningsvillkor.

5. UPPFÖRANDEKOD FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Du samtycker till att använda Tjänsterna i enlighet med följande uppförandekod:

 1. Du ska bevara all information som tillhandahålls dig via Tjänsten konfidentiellt och ska inte avslöja informationen för någon utan skriftligt samtycke från Leverantören eller den person som tillhandahöll dig informationen.
 2. Du ska inte använda Tjänsterna för att engagera dig i någon form av trakasserier eller kränkande beteende, inkluderat men inte begränsat till publicering av meddelanden, fotografier eller inspelningar som innehåller nedsättande, kränkande, råa, otillbörliga eller skandalösa påståenden, eller rasistiska, pornografiska, stötande eller kränkande ordval eller bilder.
 3. Du ska inte använda Tjänsterna för att bryta mot integritetsrättigheter, immateriella rättigheter eller några andra rättigheter som tillhör Leverantören eller någon annan person.
 4. Du ska inte publicera meddelanden, fotografier eller inspelningar eller använda Tjänsten på ett sätt som bryter mot, plagierar eller överträder rättigheter som tillhör Leverantören eller någon tredje part, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt, integritet eller någon annan personlig rättighet eller äganderätt eller som är bedräglig eller på annat sätt är olaglig eller strider mot lagen eller allmän moral.
 5. Du ska inte använda Tjänsterna för att främja välgörenhetsorganisationer eller annonsera om varor eller tjänster.
 6. Du ska inte på något sätt publicera eller vidarebefordra en kontaktuppgift genom din offentligt publicerade information, inkluderat men inte begränsat till telefonnummer, postadress, e-postadresser, webbplatser eller fullständiga namn.
 7. Du ska inte reproducera, kopiera, sälja, återförsälja eller använda Tjänsterna helt eller delvis.
 8. Du ska inte använda Tjänsterna i kommersiella syften.
 9. Du ska inte använda Tjänsterna för att skicka oönskade e-postmeddelanden, inkluderat men inte begränsat till massutskick med kommersiell reklam eller informationsmeddelanden (”Spam”). Vidare ska du inte använda Tjänsterna för att (a) skicka e-postmeddelanden som är onödigt stora och/eller är avsedda att trakassera eller skapa problem för andra personer, (b) fortsätta skicka e-postmeddelanden till Leverantören eller en mottagare som har angett att han/hon inte önskar ta emot dessa, (c) skicka e-post med vilseledande rubriker, (d) skicka skadliga e-postmeddelande, inkluderat men inte begränsat till ”mejlbombning”, eller (e) skicka eller ta emot e-postmeddelanden på ett sätt som bryter mot användarvillkoren för en leverantör av internettjänster.

Leverantören förbehåller sig rätten att godtyckligen avbryta eller avsluta din prenumeration och/eller avsluta förhållandet med dig och/eller neka dig användning av Tjänsterna eller en del därav, nu eller i framtiden, utan att vara skyldig dig någon kompensation för detta, på grund av brott mot ovanstående bestämmelser.

6. SKYLDIGHET ATT REGISTRERA DIG FÖR ATT ÅTNJUTA TJÄNSTERNA

I syfte att säkerställa säker användning av Tjänsterna liksom betalning av tillämpliga avgifter, garanterar du att personuppgifterna som tillhandahålls i registreringsformuläret (nedan kallat ”registreringsinformationen”) är korrekt och fullständig. Om Leverantören, enligt sin skäliga godtyckliga bedömning, tror att den registrerade informationen inte är korrekt, eller ofullständig, har Leverantören rätt att säga upp eller avbryta din prenumeration och/eller säga upp förhållandet med dig och/eller neka dig användning av Tjänsterna, eller en del därav, nu eller i framtiden, utan att vara skyldig dig någon kompensation för detta.

Du är ansvarig för att bevara konfidentialiteten i lösenord och/eller annan information, som utfärdas till dig av Leverantören, och du är fullt ansvarig för alla handlingar som genomförs med användning av ditt lösenord eller denna andra information. Du åtar dig att stänga ditt besök på Sajterna vid slutet av varje session (genom att stänga ner webbläsaren) och att kontakta Leverantören om du märker eller misstänker obehörig användning av ditt lösenord eller konto hos Leverantören, eller att säkerheten eller skyddet av den Registrerade informationen inte längre är garanterad, av någon annan anledning. Leverantören kan ge dig åtkomst till vissa Tjänster utan att du är registrerad som en användare, såsom sida för att anmäla sig/länk till Tjänsterna via din mobiltelefon. I båda dessa fall är din identifiering baserad på den identifieringsmetod som vi anser lämplig, såsom bekräftelse av ditt mobiltelefonnummer.

7. INTEGRITETSPOLICY OCH DATABEHANDLING

Leverantören fäster stor vikt vid användarnas integritet. Därför har vi upprättat en separat integritetspolicy som utgör en del av Leverantörens Allmänna och särskilda villkor. Genom att använda Leverantörens tjänster, samtycker du till denna integritetspolicy och de Allmänna och särskilda villkoren. Om du inte samtycker till dessa ska du inte använda våra Tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra, komplettera eller begränsa denna integritetspolicy och de Allmänna och särskilda villkoren när som helst. Alla väsentliga ändringar i integritetspolicy kommer att meddelas dig via ett kostnadsfritt textmeddelande eller e-post. Alla andra tjänster kommer antingen att publiceras i appen eller på webbplatsen, beroende på vad som är lämpligast.

8. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla följande parter skadelösa: Leverantören och dess holdingföretag, medlemmar, dotterbolag, närstående företag, tjänsteleverantörer, uppdragstagare, agenter, representanter, licensgivare, chefer, tjänstemän, direktörer, aktieägare och anställda i samband med någon reklamation, rättsprocess, åtgärd, krav eller andra processer som inleds av en tredje part och som orsakats av, till följd av eller i samband med din (i) användning av Tjänsterna, det Digitala innehållet, Programvaran och Sajterna, inkluderat men inte begränsat till dina nedladdningar från Sajterna och/eller Digitalt innehåll, (ii) brott mot dessa Allmänna villkor eller (iii) brott mot någon lag, förordning eller rättigheter som tillhör tredje part. Du ska betala alla kostnader, skadestånd och utgifter, inkluderat men inte begränsat till skäliga rättegångskostnader och kostnader som debiteras eller på annat sätt åsamkas Leverantören i samband med eller på grund av sådant anspråk, rättegång, åtgärd, käromål eller annan process.

9. ANVÄNDGNING, LAGRING, ÖVERVAKNING OCH RADERING AV INFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att när som helst övervaka alla reklammeddelanden, textmeddelanden, allmänna annonser och meddelanden i syfte att säkerställa att dessa uppfyller riktlinjerna. Även om vi inte granskar (och inte har möjlighet att granska) varje meddelande som skickas av användarna av Tjänsterna och inte är ansvariga för innehållet i sådana meddelanden, förbehåller vi oss rätten, men vi är inte skyldiga att, radera eller flytta innehåll, inkluderat men inte begränsat till profiler, offentliga tillkännagivanden och (text)meddelanden som vi, enligt vår godtyckliga bedömning, anser strider mot dessa Allmänna och särskilda villkor eller andra tillämpliga riktlinjer, eller som av andra skäl är oacceptabla. Du är och förblir ensamt ansvarig för innehållet i profiler, offentliga tillkännagivanden och (text)meddelanden som du kan lagra via Tjänsten, eller skicka till användarna av Tjänsten. Om du tror att ett reklammeddelande, textmeddelande eller ett offentligt tillkännagivande på Sajterna bryter mot din upphovsrätt, vänligen kontakta oss via den e-postadress som anges i de Särskilda villkoren. Alla textmeddelanden granskas och innehåll av uttrycklig pornografisk karaktär kommer att raderas. Användare som agerar olämpligt kommer att tas bort från Sajterna. Leverantören har rätt att säga upp/häva prenumerationer och/eller konton som inte har varit aktiva under en väsentlig tid. Leverantören är inte ansvarig om information som har lämnats eller skickats via Tjänsterna inte sparas eller om informationen tas bort av misstag.

10. UPPSÄGNING

Leverantören erbjuder användarna möjlighet att avbryta Tjänsterna via STOP-kommandot. Vi tillhandahåller dig information om detta i de Särskilda villkoren, på webbplatsen som tillhör Tjänsterna, i själva Tjänsterna och/eller via våra Sms-meddelanden. Det kostnadsfria registreringsmeddelandet från Leverantören (i tillämpliga fall) innehåller även information om hur du kan häva Tjänsterna. Om Tjänsterna tillhandahålls via SMS, kan Tjänsterna hävas genom att skicka ett Sms-meddelande med ordet STOP som text. Du kan skicka detta meddelande genom att svara till kortnumret (den korta koden) som du har använt för att få åtkomst till Tjänsterna. Till exempel kan du skicka STOP-meddelandet till tillämplig kortkod och hävningen kommer få omedelbar verkan efter att vi har tagit emot din begäran om uppsägning. För mer information, se de Särskilda villkoren Du kan också skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges i de Särskilda villkoren eller ringa det telefonnummer som anges i de Särskilda villkoren. I så fall ska hävningen träda ikraft inom 48 timmar från mottagandet av begäran om uppsägning. Dock kan avgifter fortfarande förekomma på din mobiltelefonräkning under den följande månaden, eftersom leverantörer av mobila nätverk fakturerar i efterhand.

Leverantören kan, enligt sin godtyckliga bedömning, avbryta eller häva din prenumeration och/eller avaktivera den Registrerade informationen och/eller förstöra alla meddelanden och listor över filer (eller annan information) när som helst med omedelbar verkan och utan föregående meddelande om vi har skäl att tro att du har begått ett väsentligt avtalsbrott. Leverantören förbehåller sig rätten att vägra åtkomst till vidare Tjänster.

11. ÅNGERRÄTT

Om inget annat anges i de Särskilda villkoren gäller inte någon ångerrätt, testperiod eller hävningsperiod beträffande Tjänsterna.

12. TRANSAKTIONER MED ANNONSÖRER OCH/ELLER SPONSORER

Vi kan använda annonsörer och sponsorer i syfte att minska dina kostnader för våra Tjänster. Vi kan publicera annonser och andra erbjudanden på våra Sajter och/eller i våra Tjänster. Publicering av annonser eller erbjudanden på våra Sajter innebär inte att Leverantören stödjer sådant innehåll, tjänst, produkt eller företag.  Vi eftersträvar att säkerställa att annonserna och erbjudandena är lämpliga för våra användare. Du har rätt att när som helst begära att vi inte (längre) ska kontakta dig genom direktmarknadsföring. Leverantören ska inte vara en part i, eller på något sätt vara ansvarig för någon transaktion beträffande produkter eller tjänster som görs tillgängliga av nämnda tredje parter, eller för innehållet eller informationen som tillhandahålls i anslutning med tredje parters produkter eller tjänster. Du samtycker till det faktum att Leverantören inte är ansvarig för skadestånd av något slag till följd av sådana transaktioner.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du är medveten om och samtycker till att det Digitala innehållet och programvaran som används i samband med Tjänsterna, nedan kallad Programvara, innehåller konfidentiell information som är skyddad av giltig och tillämpliga immateriella rättigheter.

Förutom vad som på annat sätt anges häri, ska alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till alla Immateriella rättigheter (som definieras nedan), äganderättigheter eller andra rättigheter som är relaterade till immateriell egendom som används, utvecklas, omfattas, är införlivade i eller utövas i samband med någon av Tjänsterna, eller i främjandet av Tjänsterna ägas av Leverantören eller dess licensgivare, och du samtycker till att inte göra några anspråk på intressen i eller äganderätt till några sådana Immateriella rättigheter. Du erkänner att inga Immateriella rättigheter överlåts till dig, och att du inte erhåller några uttryckliga eller underförstådda rättigheter till Tjänsterna, förutom de rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa Allmänna villkor.

Med "Immateriella rättigheter" avses alla former av rättigheter enligt lagstiftning om patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken och alla andra former av äganderätter, och alla tillämpningar, förnyelser, utvidgningar och återställanden därav, som nu eller hädanefter är giltiga och i kraft runt om i världen.

Leverantören beviljar härmed dig, och du accepterar härmed, en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, icke-exklusiv och återkallelig licens och tillstånd att installera Programvaran och ladda ner innehållet, använda arbetskoden för dess Programvara för att använda Tjänsten på en kompatibel Digital enhet enbart för ditt eget personliga icke-kommersiella bruk och att använda Programvara och Sajter endast i enlighet med dessa Allmänna villkor.

Du får inte kopiera eller ändra någon Programvara, källkoder eller innehåll, reproducera, utföra, överföra, distribuera, sälja, återförsälja, skapa en härledd produkt eller innehåll från dessa eller bakåtkompilera dessa, eller på annat sätt försöka hitta källkoden (eller tillåta tredje parter att göra detta), använda eller göra tillgänglig Programvaran och innehållet förutom enligt vad som uttryckligen fastställs i dessa Allmänna villkor. Du får inte heller sälja några rättigheter relaterade till innehållet, Programvaran eller Immateriella rättigheter, kodifiera, utfärda underlicenser, belasta dessa med säkerhetsrätter eller på annat sätt överföra dessa.

Du garanterar att du endast använder det gränssnitt som har tillhandahållits av Leverantören i syfte att få åtkomst till Tjänsterna. Leverantören beviljar härmed tillstånd att göra endast en kopia av Informationen på den utrustning du använder för att få åtkomst till Tjänsterna och för att använda och visa kopian av den Registrerade informationen som görs på den utrustningen för privata syften.

14. UTESLUTANDE AV SKADESTÅNDSANSVAR/INGEN GARANTI

LEVERANTÖREN, DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, UNDERLEVERANTÖRER, REPRESENTANTER OCH AGENTER (”DE LEVERERANDE PARTERNA”) ÅTAR SIG INTE NÅGOT SOM HELST SKADESTÅNDSANSVAR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, DET DIGITALA INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT:

 1. TJÄNSTERNA, DET DIGITALA INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”BEROENDE PÅ TILLGÄNGLIGHET”, UTAN ATT NÅGON SOM HELST GARANTI BEVILJAS. I DEN OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER, FRISKRIVER SIG DE LEVERERANDE PARTERNA UTTRYCKLIGEN FRÅN SKADESTÅNDSANSVAR, OAVSETT OM ANSVARET ÄR UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖLJER AV LAG ELLER ANNAN GRUND BETRÄFFANDE TJÄNSTERNA, DET DIGITALA INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER ÄGANDERÄTTER, MARKNADSMÄSSIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG I ÄGANDERÄTTER.
 2. DE LEVERERANDE PATERNA FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA FORMER AV ANSVAR BETRÄFFANDE SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, PUNKTLIGHET OCH PRESTANDA I TJÄNSTERNA, DET DIGITALA INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA. DE LEVERERANDE PARTERNA GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA, DET DIGITALA INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT TJÄNSTERNA, LEVERANSEN AV DIGITALT INNEHÅLL, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA KOMMER ATT FÖRBLI OAVBRUTNA ELLER FELFRIA.
 3.  INGA RÅD ELLER INFORMATION, OAVSETT OM DEN ÄR MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLS AV DIG ELLER FRÅN OSS ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN GÖRS HÄRI. DU SKA INTE LITA PÅ NÅGON SÅDAN INFORMATION ELLER NÅGRA SÅDANA RÅD. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT DU LADDAR NER OCH/ELLER ANVÄNDER TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA ENLIGT DITT EGET GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK OCH ATT DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATASYSTEM, DIGITALA ENHETER ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV NEDLADDNING ELLER ANVÄNDNING AV DET DIGITALA INNEHÅLLET, DENNA PROGRAMVARA OCH SAJTERNA.
 4. BETRÄFFANDE CHATT-TJÄNSTERNA: TJÄNSTERNA, INKLUDERAT SMS-TJÄNSTEN, ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR UNDERHÅLLNINSSYFTEN. BILDER PÅ PERSONER SOM VISAS PÅ TV, INTERNET OCH/ELLER MOBILTELEFONER ÄR ENDAST AVSEDDA I ILLUSTRATIVA SYFTEN. DESSA ÄR INTE PERSONERNA SOM I VERKLIGEHTEN TILLHANDHÅLLER TJÄNSTERNA TILL DIG.

15. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUDERAT OAKTSAMHET, SKA DE LEVERERANDE PARTERNA VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER EN TREDJE PART FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA, STRAFFSKADESTÅND, TILLÄGGSSKADESTÅND, RÄTTSLIGT ANSVAR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUDERAT SKADOR PÅ GRUND AV UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRSLUST AV AFFÄRSMÄSSIG INFORMATION OCH LIKNANDE) TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, DET DIGITALA INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA, ÄVEN OM DEN BEHÖRIGA REPRESENTANTEN FÖR LEVERANTÖREN HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER (INKLUDERAT SKADOR SOM ÅSAMKAS TREDJE PARTER). VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR DIREKTA SKADOR ELLER TILLÄGGSSKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DET ÄR MÖJLIGT ATT FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING ELER UTESLUTNING INTE GÄLLER FÖR DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DE LEVERERANDE PARTERNAS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH RÄTTSLIGA ANSPRÅK (GRUNDADE PÅ AVTAL ELLER OLAGLIG HANDLING, INKLUDERAT OAKTSAMHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM HAR BETALATS FÖR TJÄNSTERNA, DET DIGITALA INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN OCH SAJTERNA.

16. ALLMÄN INFORMATION

Dessa Allmänna och särskilda villkor ska ersätta alla tidigare avtal mellan dig och Leverantören. Om du använder ytterligare tjänster, material eller programvara från tredje parter, kan ytterligare allmänna villkor vara tillämpliga. Nationella lagar i det land eller den delstat där du bor tillämpas på förhållandet mellan dig och Leverantören, oavsett bestämmelser om tillämplig internationell lag. Du och Leverantören frånsäger er härmed rätten till en juryrättegång beträffande alla rättsliga anspråk som väcks i samband med dessa Allmänna och särskilda villkor. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Tvister måste hänskjutas för slutgiltig och bindande skiljedom enligt reglerna från skiljedomsinstitutet i ditt land. Eventuell underlåtelse från Leverantören att utöva eller åberopa vissa rättigheter eller bestämmelser som fastställs i dessa Allmänna och särskilda villkor utgör inte på något sätt ett avstående från sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna och särskilda villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar enligt beslut från behörig domstol eller utnämnd skiljedomare, ska beslutet inte på något sätt påverka giltigheten eller verkställigheten av någon annan bestämmelse häri. Vår underlåtelse att utöva rättigheter som beviljas oss härunder i händelse av brott som anges i detta Avtal ska inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter om brottet upprepas. Rubrikerna i dessa Allmänna och särskilda villkor har infogats endast för bekvämlighet och ska inte på något sätt definiera, begränsa, tolka eller beskriva tillämpningsområdet eller omfattningen av respektive avsnitt eller på något sätt påverka avsnittet i fråga.

Tjänsterna tillhandahålls av: se de Särskilda villkoren för ditt land.